Kullanıcı Sözleşmesi

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin Enteklif.com Web Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Enteklif.com sitesini  kullanmayınız. Enteklif.com Grup, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için dilediği zaman bu Sözleşme’nin içeriğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

MADDE 1 – TARAFLAR:

a)    Enteklif.com

b)    Kullanıcı

 

 

MADDE 2 – TANIMLAMALAR:

İşbu sözleşme metni içerisinde;   

a)    “Enteklif.com”    Enteklif.com Grup İnternet Servisleri Pazarlama Ticaret İletişim Danışmanlık Limited Şirketi’ni,

b)    “Web Sitesi”   Enteklif.com internet sitesini,

c)    “Kullanıcı”    Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

d      “Üye”   Web Sitesi’nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı,

e)    “Tüketici”    Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen Kullanıcı’yı,

f)      “Hizmet Veren”    Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve/veya bir Tüketici tarafından gönderilen Hizmet Talebi’ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),

g)    “Meslek Profili”   Bir Hizmet Veren’in Web Sitesi üzerinde Tüketici ’ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını (Hizmet Veren, Tüketicilere teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek ve Tüketiciler tarafından yapılan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek için Meslek Profilleri oluştururlar.) 

ğ)    “Hizmet Talebi”    Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini,

h)    Teklif”    Bir Hizmet Veren'in, Tüketici'nin gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

ı)      Anlaşmaya Varılmış İş”  Hizmet Veren tarafından Teklif verilen, ve bu Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği bir Hizmet Talebini,

i)      Sözleşme”   İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

 

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir.  Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Web Sitesi’ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Enteklif.com işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Enteklif.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

 

 

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

Enteklif.com’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Enteklif.com, Hizmet Veren ve Tüketici’ye ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Enteklif.com’dan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir,

 

 

Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma

 

Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir ve Meslek Profili oluşturabilirler. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Enteklif.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

 

Enteklif.com’nun Kullanıcı’yı Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile Enteklif.com Üye’yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı’nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

 

 

TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Hizmet Talebi

 

Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Hizmet Talebi sunabilir. Tüketici, Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Tüketici, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) eksiksiz ve açık olarak vermelidir.

 

Enteklif.com, Tüketici’nin Hizmet Talebi’ni kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. Hizmet Talebi’nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi (a) yanıltıcı olmayacak; (b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; (c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek; (d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

 

Enteklif.com, Hizmet Talebi ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Tüketici’nin bölgesinde, Tüketici’nin işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Tüketiciler Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Enteklif.com Tüketici’ye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Tüketici’nin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

 

Enteklif.com hizmetin verilmesi sırasında Hizmet Veren’in isteği doğrultusunda Hizmet Veren adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde Enteklif.com’nun Hizmet Veren ile ortaklığını ifade etmez.

 

Tüketici, belirtilen Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Bir Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Tüketici, yaptığı Hizmet Talebi üzerine bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder. 

 

Hizmet Veren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında Web Sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde bir iletişim tespit edilirse; Enteklif.com’yu dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart Enteklif.com’ya, Hizmet Veren ve Tüketici tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir.

 

 

Garanti veya Onay Verilmemesi

 

Enteklif.com, herhangi bir Hizmet Veren'in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Hizmet Veren ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Tüketici'nin inisiyatifindedir. Enteklif.com, Hizmet Veren’in çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

 

 

HİZMET VEREN'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

Meslek Profili Oluşturma

 

Kullanıcı Meslek Profili oluşturarak Hizmet Veren olabilir. Meslek Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma gibi evrakların da girişi yapılmalıdır. Meslek Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren’e aittir. 

 

Enteklif.com, Hizmet Veren’in Web Sitesi üzerinde Meslek Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. 

 

 

Teklif

 

Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir.  Kazanan Teklif, Tüketici tarafından kabul edilen Teklif’tir.  Teklif sunumu, Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Tüketici ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir.

 

Hizmete ilişkin her türlü değişiklik veya tadilat Tüketici ile birlikte ve Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır.  Web Sitesinde bildirilmeden tadilat yapıldığı Enteklif.com tarafından tespit edilirse Enteklif.com tarafından sözleşmenin haklı sebeple feshi sebebi doğmuş kabul edilir ve yapılan tadilatın 3 katı kadar cezai şart Hizmet Veren tarafından Enteklif.com’ya ödenir.

 

Hizmet Veren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında Web Sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde bir iletişim tespit edilirse; Enteklif.com’yu dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart Enteklif.com’ya, Hizmet Veren ve Tüketici tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir.

 

Hizmet Veren Tüketiciyi yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Hizmet Veren Enteklif.com’ya isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Tüketiciye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Hizmet Veren'in Teklifi bir Tüketici tarafından seçilmeden önce bu bilgilerin bir kısmı, seçildikten sonra tamamı Teklifi kabul eden Tüketici ve bu Tüketicinin belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır. Enteklif.com'nun Hizmet Veren'in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple Enteklif.com’nun gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

 

Verilen Teklifler ihale bittikten sonra 1 hafta süre ile geçerlidir ve bağlayıcıdır. Bu süre Tüketicinin herhangi bir Teklifi seçmesinden bağımsızdır.

 

Enteklif.com’nun Sözleşme konusu olan bu hizmetleri Hizmet Veren’e sunma yükümlülüğü yoktur. Bu hizmetin verilmesi Hizmet Veren’in geçmiş hizmetlerin bedeli olan miktarı ödemiş olması şartına bağlıdır.

 

 

Hizmet Sorumluluğu

 

Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Hizmet Veren’indir ve Enteklif.com’nun hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet Veren, Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder. Hizmet Veren, Tüketici ile olan randevularda ve Tüketici sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.

 

İş iptali, Web Sitesi üzerinden yapılmalıdır ve Web Sitesi dışında yapılamaz. İş iptali halinde, Enteklif.com herhangi bir Hizmet Veren’e Komisyon iadesi yapmakla yükümlü değildir, fakat kendi inisiyatifiyle yapabilir.

 

Tüketici kendisinden başkası adına Hizmet Talebi dolduramaz. Hizmet Veren kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya niyet etmek bu Sözleşme’nın ihlali sayılır. Bu şekilde bir ihlal tespit edildiğinde Kullanıcı Teklif tutarının 3 katı kadar cezai şartı Enteklif.com’ya ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

 

 

Hizmet Veren ile İlişki

 

Web Sitesi sadece Hizmet Veren ve Tüketicileri bir araya getirmek amacıyla kurmuştur.  Hizmet Veren, Enteklif.com’nun bu bölüm uyarınca Hizmet Veren adına Teklif sunması veya sunmaması ile ilgili olarak sahip olabileceği Enteklif.com aleyhindeki her türlü talep veya dava nedeninden feragat eder.

 

Enteklif.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

 

TÜM KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Diğer Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

 

Diğer Kullanıcılar ile ilişkilerden tamamen taraflar sorumludur.

 

 

Taahhüt Verilmemesi

 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) Enteklif.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) Web Sitesi ve içeriği, “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu sürece” koşulları çerçevesinde verilmektedir. Enteklif.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.  

 

 

Sorumluluk Sınırlamaları

 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Enteklif.com, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

 

Enteklif.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

 

Enteklif.com, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

Enteklif.com başka birisinin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya bir Tüketici’nin verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.

 

 

Telif Hakkı Politikası

 

Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Enteklif.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

 

Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Enteklif.com’ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

Enteklif.com’ya iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Enteklif.com’ya aittir. Enteklif.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

 

Web Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme

 

Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan,  fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik’ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar.  Enteklif.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

 

Web Sitesi Enteklif.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Enteklif.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

Enteklif.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;  
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; 
 • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; 
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);  
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;  
 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

 

 

Web Sitesi’nde Değişiklikler

 

Enteklif.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

 

İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

 

Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Enteklif.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

 

 

 

MADDE 5 –  MALİ HÜKÜMLER:

 

 

Enteklif.com Hizmet ve Ürünlerinin Komisyon ve Fiyatları

 

Hizmet Veren’in Teklifi Tüketici tarafından kabul edildiğinde (ve dolayısıyla Hizmet Talebi Anlaşmaya Varılmış İş’e dönüştüğünde) Hizmet Veren, Enteklif.com tarafından belirlenen miktarda bir Komisyon Ödeyecektir. Hizmet Veren, Teklifini tamamlamadan önce bu Komisyonu görecek ve onaylayacaktır.

 

Bunun yanısıra Hizmet Veren Web Sitesi üzerinden aldığı diğer hizmet ve ürünler için de belirtilen fiyatları ödeyecektir.

 

Enteklif.com Komisyon ve fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

 

Komisyon Ödenme Zamanı

 

Komisyon’un ödemesi, Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği ve iş kazanıldığı an tahakkuk edecek ve fatura karşılığı tahsil edilebilir hale gelecektir. Hizmet Veren, Hizmet Veren’in Web Sitesi’nde oluşturduğu mükerrer hesapların bakiyelerini birleştirme ve bunları Hizmet Veren’in Kredi Kartı’na fatura etme yetkisini Enteklif.com’ya vermektedir. 

 

Enteklif.com’ya yapılan ödemelerin iadesi yoktur. Ancak, Anlaşmaya Varılmış İş’in yapılmaması veya yapılmadan önce iptal edilmesi halinde Enteklif.com kendi inisiyatifiyle Hizmet Veren’in Komisyonu’nu iade edebilir veya gelecekte tahakkuk edecek komisyonlara karşılık avans olarak tutabilir. Bu konuda tüm inisiyatif Enteklif.com’nun olup Tüketici ve Hizmet Veren iadenin talep edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

Komisyon İadesinde Usul

 

Kural olarak komisyon iadesi yoktur. Ancak Enteklif.com’nun inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılabilir. Bu durumda yukarıda belirlenen şekilde tahakkuk edecek Web Sitesi kullanımı hizmet bedeline ilişkin fatura Enteklif.com tarafından kesilecektir. Enteklif.com’nun inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılacak olursa Hizmet Veren’in tacir olması durumunda iade faturası kesilmesini takiben, tacir değil ise gider pusulası düzenlenmesini takiben iadesi yapılabilecektir. Komisyonun iade zamanı ve şekli tamamen Enteklif.com’nun inisiyatifindedir.

 

Hizmet Veren’in ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Enteklif.com’nun Sözleşme’yi derhal feshedip hizmeti durdurma hak ve yetkisi vardır.

 

 

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

 

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Enteklif.com’nun ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

MADDE 7– GİZLİLİK:

 

Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

 

Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

 

MADDE 8– SÖZLEŞMENİN FESHİ:

 

Bu Sözleşme, Enteklif.com tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Hizmet Veren tarafından Enteklif.com’ya bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Hizmet Veren'in hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır.

 

Enteklif.com, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme’yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

 

Bu halde Hizmet Veren her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

 

MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESİ:

 

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Enteklif.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

 

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Enteklif.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 

 

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

 

Taraflar’dan her biri, toplam 11 (on bir) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.